วันจันทร์ที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2552

บรรณาณุกรม

บรรรณาณุกรม
--------------------------------------------------------------------------------------หน้า2

สาเหตุสภาวะโลกร้อน ม.ป.ป สืบค้นข้อมูลเมื่อ13/กค/52
จากwww.thaihonzone.com/global-warming-proble/152-global-warming-problem.html

ผลกระทบสภาวะโลกร้อน17 มิ.ย. 2550 สืบค้นข้อมูลเมื่อ13 ก.ค. 2552
จากwww.writer.dek-d.com/rockoutgril/view.php?id309711


กราป้องกันสภาวะโลกร้อน ม.ป.ป.สืบค้นข้อมูลเมื่อวันที่17 สค 2552
จากwww.htt://ocks.multiplay.com/journal/item/6

วันอาทิตย์ที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2552

สาเหตภาวะโลกร้อน

---------------------------------------------------------------------------------------หน้า1บทนำ

สภาวะโลกร้อนเริ่มเริ่มทวีคูรความร้อนขึ้นทำให้สิ่งมีชีวิตในโลกเริ่มจะอยู่กันไม่ได้จึงทำให้ฉุกคิดขึ้นมาวะมันเกิดมาได้ไง

ผลกระทบเริ่มเพิ่มขึ้น ทำให้สิ่งมีชีวิตเดือดร้อนสาเหตุสภาวะโลกร้อน
สภาพภูมิอากาศของโลกมีการเปลี่ยนแปลงไปตามแรงกระทำจากภายนอก ซึ่งรวมถึงการผันแปรของวงโคจรรอบดวงอาทิตย์ (แรงกระทำจากวงโคจร) การระเบิดของภูเขาไฟ และการสะสมของแก๊สเรือนกระจกในบรรยากาศ (สาเหตุสภาวะโลกร้อน ม.ป.ป)ผลกรทบสภาวะโลกร้อน
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากภัย "โลกร้อน" ไม่เพียงแต่ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดเจน อาทิ อากาศร้อนขึ้น น้ำแข็งขั้วโลกละลาย หรือระดับน้ำทะเลโลกสูงขึ้นเท่านั้น (ผลกระทบสภาวะโลกร้อน 05)

การป้องกันสภาวะโลกร้อน

การลดใช้สารอีเอฟซีที่มีอยู่ในตู้เย็นการใช้แปรงทาใสแทนที่จะใช้กระปีองสเปร์ (สาเหตุสภาวะโลกร้อน ม.ป.ป.)

บทสรุป

การที่โลกร้อนมันเกิดขึ้นเพราะมนุษย์ทำให้โลกร้อนเอง
ดังนั้นเราควรช่วยกันปลูกต้นไม้ งดใช้พลาสติก

สารบัญ

หน้า ข

สารบัญ


เรื่อง ------------------------------------------------------------------------------------หน้า
คำนำ-------------------------------------------------------------------------------------ก
สารบัญ-----------------------------------------------------------------------------------ข
บทนำ----------------------------------------------------------------------------- -------1

สาเหตุภาวะโลกร้อน-----------------------------------------------------------------------1
ผลกระทบสภาวะโลกร้อน-------------------------------------------------------------------1
การป้องกันสภาวะโลกร้อน------------------------------------------------------------------1
บทสรุป ----------------------------------------------------------------------------------1
บรรณานุกรม------------------------------------------------------------------------------2

ปกนอก

ปกนอก

สภาวะโลกร้อน
ณัฐพล ปานเจริญ
รหัส 5231010005
แผนก ช่างเทคนิคยานยนต์

ปกใน


ปกใน


สภาวะโลกร้อน
ณัฐพล ปานเจริญ
รหัส 5231010005
แผนก ช่างเทคนิคยานยนต์
รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาวิชาห้องสมุดกับการเรียนรู้สารสนเทศ
รหัส 3000-1601
.ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2552
วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม

วันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2552

วันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2552

คำนำ

หน้าก

คำนำ
รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับสภวะโลกร้อนความเป็นมา สาเหตุ ผลกระทบ โดยรวบรวมจากแหล่งสารสนเทศทั้งที่เป็นหนังสือและบท
ความออนไลน์บนอินเตอร์เน็ต หวังว่าคงมีประโยชน์แก่ผู้อ่านตามสมควรและผู้ที่อยากรู้ ผู้จัดทำขอขอบคุณคุณครูผู้สอนและผู้ที่มีส่วนช่วยในรายงานนี้สำเร็จเรียบร้อยด้วยดี

ณัฐพล ปานเจริญ
10 สิงหาคม 2552